Algemene Voorwaarden

Art 1

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de partijen niet uitsluiting van de (aankoop)voorwaarden van de klant

Art 2

Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijs. De prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en exclusief enige andere taks. De prijs is aangegeven per fles en is enkel geldig zo de aankoop gebeurt vanaf minimum 12 standaardflessen (75cl) of 6 magnumflessen. De Windmolen cvba behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen en dit enkel ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant.

Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudens overmacht en omwille van motieven onafhankelijk van haar wil, behoudt de andere partij zich het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Zulks doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van de andere partij om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is.

Art 3

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De wijnen worden aan huis geleverd vanaf 48 flessen. Voor bestellingen minder dan 350 euro exclusief BTW wordt 12,50 euro vervoerskosten aangerekend. De levering en liet transport vinden plaats op risico van de klant.

Art 4

De Windmolen cvba blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van algehele betaling van de facturen De klant erkent dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft

Art 5

De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient tevens onverwijld doch binnen de 48u na levering De Windmolen cvba van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk in kennis te stellen. In dat geval, is De Windmolen cvba enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende wijn of conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan De Windmolen cvba. Alle geleverde wijnen vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van consument geldt minimum de wettelijke garantieregeling. 

De Windmolen cvba draagt geen aansprakelijkheid voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge ondermeer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. De Windmolen cvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van De Windmolen cvba is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet of grove schuld, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, exclusief BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen, niet als absoluut maximum de dekking die De Windmolen cvba geniet in het kader van de door haar afgesloten verzekering.

Art 6

Behoudens anders overeengekomen, zijn de leveringen contant betaalbaar bij afhaling of levering. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand op de hoofdsom incl. BTW en met een forfaitaire schadevergoeding aan 15% met een minimum van 50,00 euro

Art. 7

Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar De Windmolen cvba haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij De Windmolen cvba daar vrijwillig van afziet